Local Government Bond Issuance Exceeds 1.2 Trillion Yuan for January – February

1104

Data from the Ministry of Finance indicates that China saw the issuance of 1.223 trillion yuan (approx. USD$176.6 billion) in local government bonds during the first two months of 2020.

Of this amount normal bonds totalled 273.2 billion yuan and special bonds 949.8 billion yuan.

The average maturity for local government bonds issued in the first two months of the year was 15.2 years – 17.2 years for normal bonds and 14.5 years for special bonds.

The average issuance rate was 3.44% – 3.39% for normal bonds and 3.46% for special bonds, while local government bond interest payments totalled 52.9 billion yuan.

February alone saw the issuance of 437.9 billion yuan in local government bonds, including 202.9 billion yuan in normal bonds and 235 billion yuan in special bonds.

As of the end of February China’s local government debt balance was 22.5302 trillion yuan, including 12.1426 trillion yuan in normal debt and 10.3876 trillion yuan in special debt.

Related stories

Exim Bank of China Is­sues 4 Bil­lion Yuan in Anti-Coro­n­avirus Bonds

PBOC Es­tab­lishes “Green Pipeline” for Is­suance of Bonds by Chi­nese Fi­nan­cial In­sti­tu­tions Dur­ing Coro­n­avirus Out­break

2 COMMENTS

  1. […] Trang China Banking News, vào tháng 3/2020 vừa qua, trích dẫn nguồn số liệu từ Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết: chỉ trong 2 tháng đầu năm 2020, chính quyền địa phương Trung Quốc đã phát hành tới 1.223 tỷ CNY (tương đương với 176 tỷ USD) TPCP, trong đó có tới 949,8 tỷ CNY là TPCP đặc biệt, tức là khoản nợ từ chính quyền địa phương không hạch toán vào ngân sách chính thức của trung ương theo luật định.  […]

Comments are closed.